Điều khoản sử dụng

Đây là các điều khoản áp dụng cho website này. Truy cập và sử dụng website tức là bạn đã đồng ý với các quy định này.

Cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng. Xin vui lòng đọc các Điều khoản một cách cẩn thận, liên hệ ngay nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng cũng như Chính sách bảo mật mà chúng tôi đưa ra. Nếu không đồng ý bạn vui lòng ngưng sử dụng website.

Danh mục:

Điều 1: Điều khoản liên quan đến phần mềm vận hành website

Điều 2: Giới hạn cho việc sử dụng Website và các tài liệu trên website

Điều 3: Sử dụng thương hiệu

Điều 4: Các hành vi bị nghiêm cấm

Điều 5: Các đường liên kết đến các website khác

Điều 6: Từ chối bảo đảm

Điều 7: Luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều 8: Thay đổi điều khoản sử dụng


Điều khoản liên quan đến phần mềm vận hành website

Website do HODIACADEMY sở hữu, điều hành và duy trì.

Giới hạn cho việc sử dụng Website và các tài liệu trên website

- Tất cả quyền liên quan đến tài liệu và thông tin được hiển thị trên Website này ( tài liệu được cung cấp để tải về) được quản lý, sở hữu, cho phép sử dụng bởi chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng tài liệu và thông tin phải tuân thủ theo giấy phép tương ứng được áp dụng.

- Một số tài liệu và thông tin có điều khoản áp dụng riêng, không phải tư liệu mở, trong trường hợp này, Quý khách hàng được yêu cầu phải chấp nhận các điều khoản liên quan khi truy cập. 

Sử dụng thương hiệu

- Tên sản phẩm, dịch vụ, logo và/hoặc tên công ty sử dụng trong Website này là tài sản được đăng ký độc quyền, có bản quyền bởi người sở hữu và/ hoặc người cấp phép tương ứng

Các hành vi nghiêm cấm

- Xâm phạm các quyền hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quyền riêng tư và chung) của người khác.

- Gây ra sự thiệt hại hoặc bất lợi cho người khác.

- Làm xáo trộn trật tự công cộng.

- Hành vi liên quan đến tội phạm.

- Tải lên hoặc phát tán thông tin riêng tư của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự chấp thuận của họ.

- Sử dụng Website này vào mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.

- Nói xấu, làm nhục, phỉ báng người khác.

- Tải lên các tập tin chứa virus hoặc các tập tin bị hư mà có thể gây thiệt hại đến sự vận hành của máy tính khác.

- Những hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website.

- Những hoạt động mà chúng tôi cho là không thích hợp.

- Những hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi pháp luật hiện hành.

Các đường liên kết đến các website khác

- Các website bên thứ ba (không phải trang do chúng tôi quản lý) được liên kết đến hoặc từ website này ("Các website khác") được điều hành và duy trì hoàn toàn độc lập bởi bên thứ ba không nằm trong quyền điều khiển, giám sát của chúng tôi. Việc truy cập các website khác phải tuân thủ theo các điều khoản quy định của ban điều hành website đó.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự mất mát hoặc thiệt hại do việc truy cập và sử dụng các website bên ngoài.

- Nội dung trong Website này không thể hiện sự đảm bảo của chúng tôi về nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website khác.

Từ chối bảo đảm

Ngoại trừ phạm vi bị cấm theo luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ:

- Không chịu trách nhiệm hay đảm bảo một cách rõ ràng hay ngụ ý bao gồm sự bảo đảm về tính chính xác, mức độ tin cậy, hoàn thiện, phù hợp cho mục đích cụ thể, sự không xâm phạm quyền của bên thứ 3 và/hoặc tính an toàn của nội dung website này, và những tuyên bố, đảm bảo có liên quan.

- Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiệt hại hay mất mát phát sinh từ việc truy cập và sử dụng website hay việc không thể sử dụng website.

HODIACADEMY có thể thay đổi, thay thế nội dung của website này hoặc tạm hoãn, ngừng cung cấp các dịch vụ qua website này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do sự thay đổi hoặc thay thế nội dung của website.

Luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp

- Các điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của việt nam trừ khi có điều khoản khác được cung cấp thêm. tất cả tranh chấp phát sinh liên quan đến website và các điều khoản sẽ được giải quyết tại các tòa án ở việt nam.

- Một phần nào đó của các điều khoản bị xem là không có giá trị, vô hiệu, hoặc không áp dụng được vì lý do nào đó, phần đó được xem như là phần riêng biệt và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của phần còn lại.

- Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng anh và bản tiếng việt của bản điều khoản này, bản tiếng việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng có thể thay đổi theo thời gian. chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản cũng như các quy định khác, bất cứ lúc nào và theo ý mình. chúng tôi sẽ có thông báo trên website khi có sự thay đổi. tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng các thay đổi tức là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.